Strafferett

Firmaet har omfattende erfaring med alle typer straffesaker, fra de mest alvorlige forbrytelser til foreleggsaker. Selv en liten sak kan ha store konsekvenser, og i de mest alvorlige sakene kan konsekvensene være dramatiske. Målet kan være full frifinnelse eller en best mulig straffereaksjon. Eller kanskje er målet at mistanken skal bli svekket?

Vi vil gjerne forsvare deg dersom du blir tiltalt og må møte i retten. Da vil bistanden nesten alltid fullt ut dekkes av det offentlige. I mange tilfeller dekker det offentlige også nødvendig bistand under etterforskningen. Det kan være viktig å ta kontakt med advokat på et tidlig tidspunkt for å få profesjonelle råd og nødvendig støtte. Vi sørger også for å kreve erstatning for deg dersom du har blitt urettmessig straffeforfulgt – typisk ved frifinnelse hvor man har vært arrestert eller fengslet, eller hvor man som følge av anklagene har hatt økonomiske tap. Til bedrifter eller organisasjoner kan vi også gi råd eller bistå ved undersøkelser eller granskninger. For slike klienter kan formålet også være å forebygge straffbare handlinger.

  • Narkotika
  • Vold
  • Økonomisk kriminalitet
  • Miljøkriminalitet
  • Sedelighet
  • Bedrageri
  • Tyveri
  • Ran og utpresning
  • Korrupsjon
  • Andre straffesaker

Naborett

Har du problemer med naboen? Eller ønsker du kanskje å unngå det? Naboretten regulerer mange sider av forholdet til naboen. Mange tenker at naboene bare er dem som bor på eiendommene man har grense mot, men nabo i rettslig forstand kan også være de som bor lenger bort i gaten eller på andre siden av veien. Naboen kan også være en bedrift eller det offentlige.

Tvister mellom naboer om hekker, trær, bygninger, sjenerende virksomhet eller støy blir mer og mer vanlig. Slike tvister har alltid innvirkning på trivselen, og de har ofte også betydning for eiendommens verdi. 

Loven gir i nabotvister ofte skjønnspregede anvisninger og alle saker bør derfor vurderes konkret. I mange tilfeller kan den mest effektive løsningen være å finne i andre lover og regler enn den tradisjonelle naboretten.

Vi kan bistå ved nabotvister. Vi etterstreber å oppnå minnelige løsninger, men fører også saken for retten om det blir nødvendig. De fleste hjem- og innboforsikringer har bestemmelser om dekning av utgifter til advokat i forbindelse med nabotvister. 

Bistandsadvokat

Dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling kan du ha behov for hjelp fra advokat. Kanskje er du usikker på om du skal anmelde, og kanskje er det behov for oppfølgning gjennom etterforskningen. Ofte må man ta stilling til om man krever erstatning, og dokumentere kravet. Ved mange krenkelser kan man også ha krav på kompensasjon i form av såkalt oppreisning; det er et økonomisk “plaster på såret”.

Du kan som fornærmet har krav på bistandsadvokat som kan bistå deg før, under og etter rettssaken. Dette kan gjøre prosessen mindre belastende for deg. Og dersom politiet har henlagt saken, og du er uenig, kan det i noen tilfeller være viktig å benytte retten til å klage. I praksis er det viktig å følge opp erstatningskrav slik at de blir dekket. Ofte skjer det ved at Kontoret for voldsoffererstatning foretar betaling til deg.

Vi påtar oss oppdrag som bistandsadvokater. I de aller fleste tilfeller vil det offentlige dekke alle advokatkostnadene der vi som advokater hjelper deg hvis du har blitt utsatt for en straffbar handling. Vi vil hjelpe deg å avklare om du har krav på gratis bistandsadvokat.

Barnevern

En barnevernssak gjelder alltid viktige spørsmål. Når advokat kontaktes er det ofte allerede risiko for å miste den daglige kontakten med barna. Derfor sier det seg selv at foreldrene trenger ordentlig hjelp og kvalifiserte råd. Det er viktig å gjøre de nødvendige tiltak så tidlig som mulig etter at en prosess har startet. Normalt innebærer det å gjøre endringer og tilpasninger som sikrer barnets beste. Den enkelte forelder kan ha behov for hver sin advokat dersom det er uklart om man har felles interesse, og store barn kan ha rett på egen advokat. 

Vi kan bistå ved akuttvedtak, sak om omsorgsovertakelse, sak om tilbakeføring og i samværssaker. Vi bistår både i sak for fylkesnemndene og for domstolene. I noen tilfeller er det også aktuelt å bistå på et tidligere tidspunkt i forbindelse med undersøkelser eller i en situasjon hvor man frykter at barnevernet kan bli koblet inn.

I de aller fleste saker der barnevernstjenesten griper inn har foreldrene rett til å få fri rettshjelp. Vi ønsker å oppnå et  resultat som er til det beste for deg og barnet. Vi er ikke redd for å tale din sak.

Arbeidsrett

Arbeidsforholdet er for de fleste av oss sentralt for trygghet, trivsel og økonomi. Arbeidsretten er rettsreglene om arbeidsforholdet. Det er en omfattende regulering av rettigheter og plikter, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven er helt sentral, selv om mange avtaler også er viktige.

Arbeidsmiljøloven har blant annet som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Reglene om hvordan man lovlig kan avslutte et arbeidsforhold er særlig viktige i praksis.

Vi kan bistå i de fleste typer tvister som kan oppstå i, eller i forbindelse med, et arbeidsforhold. Vi forsøker alltid å gi slike råd at man hvis mulig kan unngå en omfattende og kostbar rettslig prosess. Vi bistår både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Som arbeidstaker vil du kunne ha krav på fri rettshjelp.

Ta gjerne kontakt for å høre for å få hjelp med din sak, eller for å få avklart om du har en sak.

Avtale- og kontraktsrett

Avtaler og kontrakter er noe vi alle inngår eller er forpliktet etter daglig. Ordene brukes nok litt om hverandre, men avtale er et mer generelt og vidtrekkende begrep enn kontrakt. En kontrakt er et begrep som beskriver en formuesrettslig avtale, typisk en kontrakt om kjøp av en eiendom, om rettigheter til et åndsverk eller en arbeidskontrakt (som like gjerne også kalles en avtale!).

De fleste avtaler og kontrakter er enkle og av en slik karakter at råd fra advokat er uten interesse. Andre avtaler gjelder viktige interesser eller store verdier. Da kan det vært nyttig, og av og til nødvendig, å søke juridisk bistand. Vi kan hjelpe til både med forberedelse og inngåelse, tolkning og avslutning av avtaler. Dersom avtalen er misligholdt kan vi bistå i konflikter som gjelder krav på erstatning.

Typiske avtaler hvor det oppstår tvister som kan ha stor økonomisk betydning, gjelder håndverkertjenester og særlig kjøp av bil, båt og eiendom. Videre er utforming av kommersielle betingelser av stor betydning for å unngå kostbare tvister for næringsdrivende. Vi bistår både i og utenfor næringsforhold. Dersom du er privatperson kan noen tvister i kontraktsforhold bli dekket av forsikringene dine.

Husleierett

Husleieloven regulerer partenes rettigheter og plikter i leieforholdet, og loven gjelder for både muntlige og skriftlige leieavtaler. Vi bistår både utleiere og leietakere. Saken kan gjelde inngåelse og utforming av leiekontrakter, rettigheter og plikter i leieforholdet, mangler, erstatningskrav og oppsigelse av leiekontrakter. For utleier kan det særlig være aktuelt med rådgivning for å unngå tidkrevende konflikter. 

I noen saker kan det offentlige eller din innboforsikring dekke dine advokatkostnader helt eller delvis. 

Utlendingsrett

Dersom du ikke er norsk statsborger, blir dine rettigheter og plikter knyttet til innreise og opphold i Norge regulert av utlendingsloven. Utlendingsretten regulerer alt fra innreise i forbindelse med ferier og visum i forbindelse med studier, til helt grunnleggende viktige rettighetsspørsmål som muligheten for familiegjenforening og flyktningstatus.

Utlendingsretten er sterkt knyttet til internasjonal rett, ettersom Norge har forpliktet seg til flere internasjonale konvensjoner og avtaler som regulerer hvem som har krav på opphold i forskjellige land. Et slikt eksempel er FN sin Flyktningkonvensjonen, som de fleste land i verden har sluttet seg til. Utlendingsloven gir også adgang til bruk av ulike tvangsmidler. Ved ulovlig opphold kan man risikere internering (fengsling) med tanke på transport ut av Norge, enten til hjemlandet eller til annet land som er ansvarlig etter Dublin III- forordningen. 

Vi kan kan bistå klienter som ønsker å søke om oppholdstillatelse, herunder asylsøknad, familiegjenforening, visum knyttet til jobb eller utdanning. Vi kan også bistå ved internering fengsling (Typisk på Trandum utlendingsinternat) og i utvisningssaker. 

Arv og familie

Familieretten regulerer mange ulike rettslige spørsmål som familielivet skaper. Vi vet alle at familiebegrepet rommer mye forskjellig i dagligtale, og slik er det også i jussen. Her reguleres forholdet mellom ektefeller og mellom samboere, med og uten barn (egne og eventuelt andres), og forholdet til barna.

Sentrale regler i familieretten regulerer det økonomiske forholdet mellom partene i samlivet, og dersom samlivet opphører. Ektefeller og samboere som ønsker å regulere hvordan det de eier skal fordeles dersom de går fra hverandre, kan oppsøke advokat for hjelp med å opprette samboeravtale eller ektepakt. Tilsvarende kan det bli behov for hjelp dersom man av ulike grunner ikke blir enige om fordelingen av verdier, eller ønsker å kontrollere at et utkast til fordeling er riktig. 

Et annet sentralt område i familieretten er reguleringen av forholdet mellom foreldre og barn. Bistand fra advokat blir det særlig behov for dersom foreldrene skiller lag og ikke blir enige om samværsordningen, eller den praktiske gjennomføringen av samværet.

Arveretten gjelder oss alle, og juridiske spørsmål kan ha stor følelsesmessig og økonomisk betydning. Vi skal alle dø før eller siden, og da regulerer arveretten hva som skjer med eiendelene. Arveloven har en standard regulering av hvordan formuen skal fordeles mellom arvingene dersom det ikke er skrevet testament.

For mange vil det være nyttig å vurdere om den vanlige arveordningen gir et ønsket og godt resultat. Loven stiller krav til utformingen av et testamenter for at det skal være gyldig. For en gjenlevende ektefelle kan det også ha stor betydning om det er opprettet ektepakt.  

En advokat kan bistå i opprettelsen av slike dokumenter og avtaler, og gir de involverte en trygghet for at reguleringen er både gyldig og forståelig – og ikke minst at man oppnår det resultatet man ser for seg er det beste. Vi bistår også dersom det har oppstått en tvist om arv, eller dersom du ønsker å avklare om du har krav på et bedre arveoppgjør.

 

 

 

Ta kontakt for å avtale bistand!

+47 22 42 34 80

Sentralbordet er betjent alle hverdager 08.00 – 16.00

Send oss en e-post!

post@advokathenjum.no

Tenk over hva du sender over nettet.

Kontoradresse:

Thunes vei 2, 0274 Oslo

Ved Tune holdeplass, også nær Skøyen stasjon. Møter må avtales.